Saltar la navegación

Opció Wi-fi Manager WM

Arxiu: neo_4sld_esp_WM

La placa NodeMcu Esp8266 guarda emmagatzemada la darrera xarxa wi-fi a la que ha estat
connectada. En cas de no trobar-la crearà una wi-fi pròpia temporal.
Mentre la placa no aconsegueix connectar-se un led fa pampallugues tota la estona, en aquest
cas has de connectar el teu mòbil a la wi-fi temporal creada per la placa.
Entre les xarxes wi-fi que detecta el teu mòbil, apareixerà una anomenada SACOSTA.
Quan et connectis a aquesta wi-fi s’obrirà un menú on has d’entrar dades: wi-fi i password de la
wi-fi que vols emprar. Quan la placa aconsegueixi connectar-se a la wi-fi que li has indicat,
s’apagarà el led intermitent de la placa.

L'avantatge d'aquesta opció és que l’ordinador només es necessari per pujar l’arxiu INO, la
resta es fa des del mòbil.

Part comuna:
1. APP AI2 Companion del MIT pel mòbil
2. Arduino ID Sotware: https://www.arduino.cc/en/software
3. Jason https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Archivo>Preferencias>Gestor de URLs adicionales de Tarjetas.
4. Gestor de tarjetas Herramientas>Placa>Gestor de tarjetas>ESP8266. Instal.lar esp8266
5. Buscar la nostra placa NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) o la que esteu utilitzant.
6. Llibreries necessàries:
LiquidCrystal_I2C (pantalla LCD)
Adafruit Neopixel (per les tires)
ESP8266WebServer (per la ESP)
ESP8266WiFi (per la ESP)
7. Llibreria específica per aquesta opció. Baixar la llibreria WifiManager (tzapu)
Aquesta llibreria, WiFiManager, permet modificar la wifi i el password des del móbil.
wifi manager

8. Pujar arxiu INO (de arduino) d’aquest projecte des de l’ordinador a la placa ESP:
9. Web http://ai2.appinventor.mit.edu/ Estar registrat

Part específica:
10. Ordinador: Desde la web inventor>Proyectos>Importar proyectos AIA desde mi
ordenador. Importar arxiu exemple: neo_4sld_esp_WP.aia
11. Ordinador: Desde la web inventor Generar>Generar APK. Crea un codi en pantalla.
12. Mòbil: Abrir App AI2 Companion
13. Mòbil: Des de l’App AI2 Companion>Escanear QR code que ha aparegut en pantalla,
comença la descarrega. (Hauras d’estar connectat a una xarxa wi-fi 
els passos 10 fins 13 es poden evitar si teniu accès directe a la APK

14. Mòbil: Descarregar i seguir els passos d’instal.lació.
Dirà que no es segur. Instal.lar de totes maneres
15. Mòbil: Abrir aquest arxiu que s’ha baixat> APK
16. Senyalar la opció de canvi de color (habilitar). Important! Esperar uns segons