Saltar la navegación

Opció Connexió Wi-fi/Router

1. OPCIÓ INICIAL. PROCÉS SENCER

Arxiu: neo_4sld_esp_b
Esquema de connexions. S’ha utilitzat una base per la ESP.

esquema base

Esquema de connexions. Sense base

sense baseEsquema de connexions. Sense base

pantalla

Ull! Pantalla LCD de 4 línies i 20 columnes.

Part comuna:

0. Disposar d’una placa ESP8266 NodeMCU Lolin.
1. APP AI2 Companion del MIT pel mòbil
2. Arduino ID Sotware: https://www.arduino.cc/en/software
3. Jason https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Archivo>Preferencias>Gestor de URLs adicionales de Tarjetas.
4. Gestor de tarjetas Herramientas>Placa>Gestor de tarjetas>ESP8266. Instal.lar esp8266
5. Buscar la nostra placa NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) o la que esteu utilitzant.
6. Llibreries necessàries:
LiquidCrystal_I2C (pantalla LCD)
Adafruit Neopixel (per les tires)
ESP8266WiFi (per la ESP)
7. Obrir arxiu INO neo_4sld_esp_b.ino
8. Modificar línies 24 i 25 amb la teva wi-fi i el teu password
9. Pujar arxiu INO (de arduino) d’aquest projecte des de l’ordinador a la placa ESP:
10. Web: http://ai2.appinventor.mit.edu/ Estar registrat
Part específica d’aquest projecte:
11. Ordinador: Desde la web inventor>Proyectos>Importar proyectos AIA desde mi
ordenador. Importar arxiu exemple: neo_4sld_esp_b.aia
12. Ordinador: Desde la web inventor Generar>Generar APK. Crea un codi en pantalla.
13. Mòbil: Abrir App AI2 Companion
14. Mòbil: Des de l’App AI2 Companion>Escanear QR code que ha aparegut en pantalla,
comença la descarrega. (Hauras d’estar connectat a una xarxa wi-fi)
els passos 11 fins 14 es poden evitar si teniu accès directe a la APK
15. Mòbil: Descarregar i seguir els passos d’instal.lació.
Dirà que no es segur. Instal.lar de totes maneres
16. Mòbil: Abrir aquest arxiu que s’ha baixat> APK
17. Saber IP que apareix en la pantalla LCD
18. Incorporar la IP a la pantalla inicial que apareix en la APK del mòbil
19. Senyalar la opció de canvi de color (habilitar). Important! Esperar uns segons
20. Tenir el mòbil conectat a la xarxa que has configurat al punt 8 i que apareix a la pantalla LCD.