Saltar la navegación

Opció Acces Point AP

Arxiu: neo_4sld_esp_AP
Esquema diferent doncs no es contempla wi-fi extern ni pantalla LCD.

acces point

La part comuna és igual però no es necessita la llibreria LiquidCrystal_I2C per la pantalla LCD,
ni la llibreria WIFIMANAGER.
Aquestà opció és la més senzilla de totes doncs no s'ha de configurar cap wi-fi ja que
emprarem la que genera per defecte la placa.

Part comuna:
1. APP AI2 Companion del MIT pel mòbil
2. Arduino ID Sotware: https://www.arduino.cc/en/software
3. Jason https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Archivo>Preferencias>Gestor de URLs adicionales de Tarjetas.
4. Gestor de tarjetas Herramientas>Placa>Gestor de tarjetas>ESP8266. Instal.lar esp8266
5. Buscar la nostra placa NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) o la que esteu utilitzant.
6. Llibreries necessàries:
Adafruit Neopixel (per les tires)
ESP8266WebServer (per la ESP)
ESP8266WiFi (per la ESP)
7. Ordinador. Des d’Arduino, obrir arxiu neo_4sld_esp_AP.ino
8. Modificar les línies 29 i 30 posant el nom i password que volguem. El password pot
quedar en blanc. Crearà una wi-fi pròpia amb aquest nom i password.
El nom de la xarxa hauría de ser indicatiu si hem de treballar amb diferents plaques,
per exemple: “llums” “sliders”, “cerclecolors”, etc.
9. Pujar arxiu INO (de arduino) d’aquest projecte des de l’ordinador a la placa ESP:neo_4sld_esp_AP.ino
10. Web http://ai2.appinventor.mit.edu/ Estar registra

Part específica:
11. Ordinador: Desde la web inventor>Proyectos>Importar proyectos AIA desde mi
ordenador. Importar arxiu exemple: neo_4sld_esp_AP.aia
12. Ordinador: Desde la web inventor Generar>Generar APK. Crea un codi en pantalla.
13. Mòbil: Abrir App AI2 Companion
14. Mòbil: Des de l’App AI2 Companion>Escanear QR code que ha aparegut en pantalla,
comença la descarrega. (Hauras d’estar connectat a una xarxa wi-fi.
els passos 11 fins 14 es poden evitar si teniu accès directe a la APK
15. Mòbil: Descarregar i seguir els passos d’instal.lació.
Dirà que no es segur. Instal.lar de totes maneres
16. Estar connectat a la wi-fi que s’ha creat a la placa ESP (s’ha de buscar al mòbil amb el
nom que heu posat a la línia 29 del codi d’Arduino)
17. Mòbil: Abrir aquest arxiu que s’ha baixat> APK8. Senyalar la opció de canvi de color (habilitar). Important!
Esperar uns segons