7.1.9. Ampliacions/Reforç 1 Polígons Regulars

S'han de fer exercicis d'obtenir les projeccions a partir tant de rectes horitzontals com de frontals.
Nota: Al obtenir el pla de cantell s'esbrina l'angle d'inclinació. Sabent això es pot plantejar aquests exercicis de dues maneres:

a. a partir d'una recta en VM i un punt de la figura.

b. a partir d'una recta en VM i una inclinació.

En els vídeos que presentem només treballem amb un costat (en VM) del polígon i un altre putn, vèrtex, centre o part de la figura.

Cal fer un exercici que pot servir de repàs consistent en obtenir les projeccions d'un polígon regular a partir sols d'una recta i de la seva inclinació sobre el pla horitzontal. Exercici que consisteix en fer el canvi de pla vertical i després obtenir les projeccions.

 

Relació d'exercicis:

 

7.1.9.1. Primer, amb un triangle equilàter. A partir de la seva projecció horitzontal.

7.1.9.2. Segon, amb un quadrat. A partir de la seva projecció horitzontal.

7.1.9.3. Tercer amb un pentàgon. A partir de la recta en VM i la projecció del centre del pentàgon.

7.1.9.4. Quart amb un pentàgon a partir d'una recta en VM i un punt, en aquest cas, el vèrtex superior.

7.1.9.5. Cinquè amb un hexàgon.

Sisè amb un pentàgon a partir d'una recta en VM i la inclinació de la superfície respecte alguna de les parets.
PER FER

Fer canvis de pla a partir de rectes horitzontals, canvi de pla vertical i/o canvi de pla horitzontal a partir de rectes frontals. Això aconsegueix els plans de cantell i els plans verticals. Els exercicis que es presenten es fan tot a partir de rectes horitzontals. Si es fan amb rectes horitzontals els canvis són canvis de plans verticals, amb rectes frontals els canvi de pla són canvis de plans horitzontals.

Completar projeccions de polígons regulars amb canvi de pla. 0060Triangle equilàter

Quadrat. Ens donen una aresta en forma de recta horitzontal, i ens demanen obtenir les projeccions. Tractant-se d'un primer exercici molt complex cal fer una demostració visual a classe i caldrà repetir-lo un parell de vegades; fins i tot caldrà col·locar el quadrat, a l'espai -a la demostració-, de dues maneres diferent.

Cal insistir en la VM de la projecció horitzontal, de fer el canvi col·locant el nou pla vertical de forma perpendicular a la recta, de les diverses possibilitats de col·locació de la nova projecció vertical -recorregut circular-, de la prolongació del costat paral·lel, de l'altura que ens apareix, de l'angle d'inclinació, de ser la mateixa en tot canvi de pla, etc. Mecanisme: figura en VM, figura en projecció -normalment horitzontal-, canvi de pla, diverses posicions, determinar les altures, passar-les a la projecció vertical.

Quadrat
 

Pentàgon
Hexàgon