4. Distàncies

  Distàncies

  4.1. Distància entre dos punts

  4.2. Distància d’un punt a una recta

  4.3. Distància entre dues rectes

          4.3.1. Quan són paral·leles

                  4.3.1.1. Quan són rectes horitzontals

                  4.3.1.2. Quan són rectes frontals

                  4.3.1.3. Quan són obliqües

                              4.3.1.3.1. Quan són obliqües. Mètode un canvi de pla.

                              4.3.1.3.2. Quan són obliqües. Mètode rectes de punta

          4.3.2. Quan són rectes que es creuen

                  4.3.2.1. Quan una és horitzontal i/o frontal

                  4.3.2.2. Quan són obliqües

  4.4. Distància d'un punt a un pla

  4.5. Distància d'una recta a un pla

  4.6. Distància entre plans paral·lels