4.5. Distància d'una recta a un pla

Per poder saber la distància d'un pla a una recta caldrà posar el pla de cantell i/o vertical i la recta conjuntament.

Ull! Si la recta no és paral·lela al pla no es pot trobar la distància doncs aquesta canvia al llarg del recorregut de la recta.

El més freqüent és que una recta i un pla no siguin paral·lels, el més normal és que es tallin.

Presentem dos exemples amb disposició de rectes i plans diferents però paral·lels per poder fer el mecanisme de com aconseguir la perpendicularitat entre recta i pla.