4.3.1.3.2. Quan són obliqües. Mètode rectes de punta